Sveriges Mykologiska förening kallar medlemmar till årsmöte.

Tid: lördag den 12 mars 2021 kl. 15.30

Plats: via videolänk

Anmälan om deltagande till: https://www.svampar.se/mykologihelg/

I samband med anmälan erhålls en direktlänk till årsmötet. Endast medlemmar kan deltaga.

Årsmöteshandlingar kommer vara tillgängliga senast en vecka innan mötet, via: https://www.svampar.se/arsmote-m-m/. Vid begäran kan handlingar skickas ut via e-post efter hänvändelse till styrelsen: smf@svampar.se

Motioner och förslag till hedersmedlem resp. mottagare av Guldkniven kan skickas med e-post till smf@svampar.se, senast 29:e januari(6 veckor före årsmötet).

Ärenden enligt föreningens stadgar:

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justerare att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justerarna är också rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner samt överklagande enligt § 4 femte stycket i stadgarna.
 10. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 11. Val av styrelsens ordförande för ett år.
 12. Val av styrelseledamöter för två eller ett år.
 13. Val av suppleanter för ett år.
 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år.
 15. Val av valberedning med tre personer, varav en är sammankallande, för ett år.
 16. Val av redaktion för SMT för ett år.
 17. Hedersmedlem utses.
 18. Mottagare av ”Guldkniven” utses.
 19. Beslut om medlemsavgift för kommande kalenderår.
 20. Årsmötet avslutas.