Rapportera dina svampfynd på Artportalen. Genom att göra det bidrar du med viktig kunskap. Dina fynduppgifter kan tillsammans med andras fynduppgifter vara viktiga pusselbitar för att förstå arters utbredning och ekologi. De kan också vara viktig information för att förstå och tolka olika naturmiljöer och bedöma dess naturvärde.

Alla fynduppgifter är viktiga, både de av sällsynta, hotade och vanliga arter. Uppgifter om naturvårdsintressanta arter kan bidra vid en naturvärdesbedömning av den plats du hittat den på. De kan exempelvis utgöra ett viktigt underlag när man gör en skötselplan för ett skyddat område eller för att styra en exploatering till en plats där den gör mindre skada. Uppgifter om vanliga arter kan användas vid fenologistudier, studier om klimat- eller andra förändringar i landskapet.

Ringmusseron(Tricholoma cingulatum)
Foto Michael Krikorev

Ta för vana att rapportera alla dina svampfynd i Artportalen när du varit ute på svamptur.

För rödlistade arter och andra arter med liten förekomst i landet eller arter som vi vet mycket lite om är det viktigt att man även redovisar information om fyndet utöver själva artnamnet och dess position. För dessa arter är det bra om du i kommentarsfältet kan beskriva ditt fynd, t.ex. med viktiga karaktärer som du använde dig av vid artbestämningen. Du bör även ange i vilken biotop du hittade svampen och på vilket substrat.

Om du vid artbestämningen har fått hjälp av en expert så ange gärna hens namn. Om du har sparat en kollekt så ange gärna var det finns. Bifoga även foto till din fyndrapport. Tänk då på att fotot ska visa detaljer som är viktiga vid artbestämningen(se Samla svamp för artbestämning). Det kan vara foton tagna i fält eller hemma vid arbetsbordet. Det kan också vara foto på mikroskopiska detaljer och ladda gärna också upp en miljöbild från växtplatsen. Ju bättre dokumenterat ditt fynd är desto mer användbart är det för naturvården, eftersom det blir lättare att kvalitetssäkra fyndet av en validerare.

Om du hittat en art som inte finns i Artportalen så kan du istället för artnamnet ange Saknas (Svampar) och i kommentarsfältet ange vilken art det rör sig om. Skicka då gärna också ett mail till SLU Artdatabankens mykologer till adressen dyntaxa@slu.se så att de kan komplettera Dyntaxa som är den databas som innehåller alla Sveriges arter och som Artportalen är kopplad till.

Validering av svampar i Artportalen

Artportalen är ett viktigt verktyg för svensk naturvård. Att uppgifterna rapporteras med så stor säkerhet som möjligt är av yttersta vikt, speciellt med avseende på artbestämning, lägesangivelse och datum. Var därför noggrann när du rapporterar.

För att ytterligare öka kvaliteten på det data som finns i Artportalen har SLU Artdatabanken infört validering av data. En anledning är att data om arters förekomster används i allt större utsträckning av olika aktörer i samhället, vilket också ökar kraven på kvalitetssäkrade fynduppgifter. Vid valideringen granskas uppgifternas trovärdighet av utvalda validerare som är experter på olika artgrupper. Det är inte alla fynduppgifter som valideras utan i första hand sådana som är naturvårdsintressanta på något sätt. För svampar ligger fokus idag främst på att få en säker bild av rödlistade arters utbredning och man har för avsikt att validera minst ett fynd i varje län eller landskap som en art förekommer i. Fynduppgifter som avviker från känd utbredning granskas särskilt noga. Valideringen kan också fokusera på särskilt svåra artgrupper där vi står inför ny kunskap och behöver reda ut vilken eller vilka arter i ett komplex som faktiskt finns i landet och i så fall var och i vilka miljöer.

Om det vid valideringen finns osäkerheter kring ett fynd så förs en dialog med rapportören. Du får då ett mail med frågor om fyndet. Om du blir kontaktad av en validerare så betyder det oftast inte att det är något som är fel. Ofta handlar det om att fyndet betraktas som extra intressant och det kan behövas lite kompletterande information innan fyndet kan godkännas. När en fynduppgift blivit slutligt bedömt som godkänd eller underkänd låses fyndet så att det inte längre kan redigeras.