Arbetsgruppen för svenska växtnamn har sedan 1966 rollen att samordna arbetet med svenska namn på kärlväxter, alger, mossor, lavar, svampar, ja de flesta o-djur i vårt avlånga land. Man har en samordnande funktion för olika arbetsgrupper inom respektive organismgrupp. I växtnamnskommittén sker sedan ett gemensamt utbyte av tankar och synpunkter. Man kan till exempel undvika att samma namn för ett släkte används inom skilda grupper som alger och svampar. I växtnamnskommittén sitter Mattias Andersson, som huvudansvarig för svamparna. I kommittén ingår även en språkexpert.

Arbetsgången är sådan att mindre arbetsgrupper för de olika organismgrupperna tar fram namnförslag allteftersom, vilka sedan avhandlas i namnkommittén – antingen vid fysiska möten eller via e-post – och därefter återsänds med eventuella förslag till förändringar. Arbetsgrupperna tar sedan det slutliga beslutet och ser till att namnen publiceras och förs in i Svensk taxonomisk databas, den s.k. Dyntaxa. Det är viktigt att de föreslagna namnen åtföljs av en liten förklaring eller motivering till namnet i de fall det inte är självklart.

Under lång tid ansvarade Nils Lundqvist för svamparna i växtnamnskommittén. Nils gjorde en enorm insats över årens gång, och byggde bland annat upp ett omfattande register över de svenska namnen, med synonymer, källhänvisningar med mera. Mest känd när det gäller namnen blev han kanske för publikationen ”Svenska svampnamn” från 1981, tillsammans med Olle Persson. Den finns faktiskt än idag att köpa via naturbokhandeln.se, även om det naturligtvis har runnit mycket vatten under broarna sedan dess, när det gäller såväl systematik som taxonomi.

Med ålderns rätt drog sig Nils tillbaka runt 2008. Vartefter växte sedan behovet av att få fram nya svenska namn, inte minst genom den nationella rödlistan, som ju kommer ut vart femte år. ArtDatabanken strävar efter att så många arter som möjligt på rödlistan ska ha svenska namn. Detta inte minst eftersom de används inom naturvården på ett annat sätt än om de inte är rödlistade. Ett annat tydligt behov är när Nationalnyckeln publiceras för någon grupp.

För att ta fatt i det här drog SMF’s dåvarande styrelse år 2013 igång en arbetsgrupp för svenska svampnamn. Senare beslöts att arbetsgruppen för svenska svampnamn får ansvar för svamparna, inom ramen för den övergripande arbetsgruppen.

Inom vissa grupper, som till exempel kärlväxter, har det varit tradition att publicera nya svenska namn i olika omgångar, framför allt då i Svensk botanisk tidskrift. Det har den fördelen att man kan referera dit efteråt. Av någon anledning har det inte varit så med svamparna, nya namn har inte publicerats i Jordstjärnan eller senare Svensk mykologisk tidskrift på samma sätt. Från och med 2018 är avsikten att nya svenska svampnamn skall publiceras i Svensk mykologisk tidskrift.

Nils Lundqvist avled 12 december 2017. Låt oss skänka honom en tacksamhetens tanke, inte minst för hans fenomenala insatser inom både svensk och internationell mykologi.

Arbetsgruppen för svenska svampnamn har nuvarande sammansättning:

Eva Grönlund
Mattias Andersson
(är dessutom representant för svampar i växtnamnskommittén)
Michael Krikorev
Nils-Otto Nilsson
Mira Rawet