Ända sedan Elias Fries dagar har det kommit ut svampböcker, med olika inriktning och omfång. Eftersom kunskapen om svamparna utvecklas hela tiden, har många av dem blivit föråldrade. Ändå finns äldre böcker som i vissa fall kan vara till nytta än idag. Det kan handla om illustrationer, eller om beskrivningar av speciella arter. Förändringar sker hela tiden, så även mer nyutkomna böcker blir ganska snabbt inaktuella på vissa punkter. Ofta är det arter som läggs till, delas upp eller byter namn.

En särskild sak är släktskap och namngivning. Ändringarna är många och de fortsätter, i takt med forskning och andra publicerade rön. För att kunna hänga med är det till stor hjälp med databaser via internet. Internationellt finns Index fungorum och Mycobank. I Sverige finns den taxonomiska databasen Dyntaxa. En fördel med Dyntaxa är att det går att söka arter även utifrån tidigare namn, som inte längre gäller. Den innehåller såväl vetenskapliga namn som rekommenderade svenska namn i den mån sådana finns och är normgivande i Svensk Mykologisk Tidskrift och andra publikationer. 

För den som vill få en inblick i svamparnas värld och anpassningar är ”Svamparnas förunderliga liv” av Anders Dahlberg & Anna Froster, ett fint tips. Utgiven 2021, pris drygt 230 kr.  En annan lärorik bok är ”Ett sammanvävt liv : hur svamparna förenar vår värld, förändrar våra sinnen och formar vår framtid” av Merlin Sheldrake. Boken är något mer akademisk i språket och har mycket fokus på mykorrhizasvampar. Den gavs ut under 2021. Pris cirka 200 kr.

En bra bok att börja med, för att lära sig vanliga svampar, är ”Nya svampboken av Pelle Holmberg och Hans Marklund. Där finns ett första urval av arter, med förväxlingsarter och mycket annan information. Utgiven år 2014. Pris drygt 200 kr. Bra alternativ är också ”Svampar i Sverige” av Bo Mossberg, Mats Karström, Sven Nilsson & Olle Persson.  Utgiven 2013. Pris ca 200 kr.  Är en intresset  enbart riktat mot matsvampar kan man med fördel inhandla Michael Krikorevs ”Våra 25 bästa matsvampar”. Utgiven 2016. Pris ca 100 kr.

Vill man gå vidare och lära sig fler arter, så är ”Svampar – en fälthandbok” av Svengunnar Ryman och Ingemar Holmåsen fortfarande en mycket bra grundbok. Den täcker hela landet, och många olika svampgrupper. Mången mykolog har nött ut sitt exemplar av den, på sin väg in i svamparnas rike. Idag har de flesta namn ändrats, så man får lov att skriva dit de aktuella namnen själv, vartefter. Utgiven år 1992. Pris drygt 300 kr.

I södra Sverige kan boken ”Danmarks Svampe av Jan Vesterholt vara ett gott alternativ. Den tar inte upp nordligare naturtyper men ger korta beskrivningar av många arter. Antal arter: ungefär 1 000. Utgiven år 2004. Pris drygt 350 kr.

Under 2019 gavs ett nytt standardverk ut i Danmark: ”Fungi of temperate Europe vol. 1 & 2” av Thomas Læssøe och Jens H. Petersen. Det är en fylligare och bättre fotoflora än vad som hittills har funnits att tillgå. Bara de ”bestemmelseshjul” som ingår är till stor hjälp när man vill orientera sig i de större släktena. Fortfarande med samma begränsningar: alla arter ingår inte, och norra Sveriges fjälltrakter och fjällnära skogar täcks inte in. Ändå en helt fantastisk svampbok. Antal arter: ungefär 3 000, varav 1 700 på bild. Utgiven år 2019. Pris ca 1 000 kr.

Har man kommit så långt att man är beredd att bestämma arter med bestämningsnycklar, då behöver man ett mikroskop. Det finns exempel på bestämningsnycklar utan mikrokaraktärer, men de blir i många fall mer diffusa och svårtydda. Men kan man kontrollera utseendet på sporer och annat, då öppnar sig möjligheten att använda ”Funga Nordica” (red. Henning Knudsen & Jan Vesterholt). Det är det stora bestämningsbokverk som gäller i Norden idag. Det kan vara krävande att sätta sig in i hur man läser och förstår den här boken, men belöningen är att man finner moderna nycklar och beskrivningar till många fler arter. Den senaste versionen av Funga Nordica kom ut 2018 och var ett nytryck av upplagan från 2012.  Antal arter: ungefär 3 000. Just nu utgången men kan sökas på antikvariat.

Det finns förstås en stor mängd andra böcker att välja mellan. Några handlar enbart om ett visst släkte, och kan vara till stor hjälp för just den gruppen. Många använder böckerna i den danska serien ”Fungi of Northern Europe”. Idag finns sådana böcker för släktena Hygrocybe, Tricholoma, Hebeloma, Lactarius och Mycena. Många andra sådana släktesmonografier finns. Vissa är enormt omfångsrika, andra är enklare. För vårt största svampsläkte, spindelskivlingarna (Cortinarius), finns standardverket ”Cortinarius Flora Photographica”. Det är ett system av lösblad i pärmar, som har givits ut i fem omgångar under åren av Tor Erik Brandrud, Håkan Lindström, Jacques Melot och Siw Muskos. För artbestämning av tickor finns Leif Ryvardens & Ireneia Melos ”Poroid Fungi of Europe”. och för skinnsvampar ”Corticiaceae s.l.” av A. Bernicchia & P. Gorjón. Den sistnämnda boken ingår i en serie monografier, ”Fungi Europaei” som också kan vara användbara för ett flertal olika släkten och artgrupper.

SMF ger ut svampböcker i serien ”Mykologiska publikationer”. De viktigaste är Mikael Jeppsons böcker om jordstjärnor och röksvampar, men även böcker om skogsvaxskivlingar och ängssvampar har publicerats. De två senare är slut, men under omarbetning och kommer att bli tillgängliga igen.