Gulprickig vaxskivling (Hygrophorus chrysodon).
Foto: Hjalmar Croneborg

Vad menas med naturvårdsarter?

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som av olika skäl har pekats ut som särskilt intressanta för naturvården. De delas in i sex olika typer:
Nyckelarter signalarter ansvarsarter rödlistade arter typiska arter skyddade arter.

  • Nyckelarter
  • signalarter
  • ansvarsarter
  • rödlistade arter
  • typiska arter
  • skyddade arter.

Mer information hittar du via ArtDatabanken. Rapporten om naturvårdsarter kan du hämta här. I den kan du läsa mer om vad som menas med de olika typerna.

Vilka svampar är naturvårdsarter?

I ArtDatabankens databas ”Artfakta” kan du få fram vilka svampar som är rödlistade, klassade som typiska arter (ett Natura2000-begrepp) eller skyddade. I Sverige finns fem skyddade storsvampar. De är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Inga svampar är skyddade enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Det finns också en lista över signalarter i skogsmark, som bygger på Johan Nitares bok ”Skyddsvärd skog. Naturvårdsarter.” från 2019. Däremot finns ännu ingen färdig lista över signalarter i värdefulla gräsmarker. Inte heller finns några listor över nyckelarter eller ansvarsarter bland svampar. Förhoppningsvis kommer sådana listor att tas fram.