SMF har genom tiderna drivit ett antal kartläggningsprojekt och arbetar också med att få igång en uppföljning av svampar genom ett fungaväkteri.

Har du en idé om någon inventering eller ett annat projekt som du skulle vilja driva i SMF:s regi? Tag då kontakt med styrelsen så kan vi bistå med hjälp att sprida din idé, söka pengar etc.

Foto: Mari Jönsson

Fungaväkteri

Svampar svarar för en stor del av den svenska biologiska mångfalden, med drygt 10 000 arter bofasta i Sverige, vilket innebär att de svampar vi känner till idag står för en sjättedel av Sveriges total knappt 60 000 idag kända arter. Mycket tyder på att många arter av svampar minskar i Sverige, medan andra är vanligare och kanske till och med sprider sig. För att kunna analysera orsaker till förändringar samt bedöma och prioritera åtgärder krävs ett bättre underlag för statusen hos populationerna av Sveriges svampar men idag är kunskapen om trender i svampars populationer och växtplatser väldigt begränsad.

Kunskapen om svamparnas tillstånd kan användas på många olika sätt i naturvårdsarbetet. Till exempel kan sammanställningar av förekomstuppgifter utgöra viktiga underlag för bedömningen av vilka svampar som ska vara rödlistade i Sverige. Dock är vi idag beroende av ideella krafter för att kunna samla in den här kunskapen. Det är här tanken om ett fungaväkteri kommer in.

Tillsammans med SLU Artdatabanken arbetar SMF med att starta upp en fungaväkteriverksamhet där lokala svampföreningar och andra intresserade ska kunna driva sina egna fungaväkteriprojekt. Det främsta syftet med fungaväkteriet är att kunna ta fram underlag för arter som kan användas för utvärdering och analys av svamparters tillstånd. Minst lika viktigt är att inventeringar som utförs genom fungaväkteriet verkar för att informera och skapa engagemang i frågor om biologisk mångfald och naturvård hos en bredare allmänhet, men även hos markägare och berörda myndigheter. Att delta i fungaväkteriets inventeringar kan också vara ett roligt sätt att lära sig nya arter och samtidigt göra stor naturvårdsnytta.

Just nu söker vi personer som skulle vilja delta i en arbetsgrupp för att ta fram underlag för föreningar som vill starta upp fungaväkteri.

Inom fungaväkteriet planerar vi framförallt att arbeta med att följa upp förekomsten av hotade arter. Då krävs att en standardiserad metodik följs som gör att resultaten från olika år kan jämföras. Men vi planerar också att arbeta med andra projekt där vi exempelvis fokuserar på särskilda artgrupper och dåligt kända arter eller kartläggning av dåligt kända miljöer.

Vill du veta mer om fungaväkteriet?

Kontakta då Elisabet Ottosson(elisabet.ottosson@slu.se).


Svampar i fjällen

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är fjallsvamp.png

SMF har ordnat träffar och exkursioner till fjällen vid olika tillfällen, bland annat:

Hamrafjäll 2006

Hemavan 2015 – se artikel om kremlor i Hemavan i SMT nr 2 2016

Padjelanta 2016 – se rapport

Vuoggatjålme 2018 – se rapport

Klimpfjäll 2019 – se rapport