Svensk Mykologisk Tidskrift publicerar originalartiklar med mykologisk anknytning, företrädesvis med svenskt och nordeuropeiskt intresse. Artiklarna bör vara skrivna så att även en oinvigd men intresse­rad läsare skall ha utbyte av dem. Redaktionen välkomnar manuskript och bilder och besvarar gärna tankar kring manusidéer och diskuterar frågor som uppkommer i samband med manusskrivandet. Inga honorar utbetalas.

Manuskript och illustrationer skickas till:

jeppson@svampar.se
Mikael Jeppson
Lilla Håjumsgatan 4
461 35 Trollhättan

Foto: Diana Miscevic

Du är alltid välkommen att kontakta redaktionen om du har frågor och funderingar kring ditt manus eller SMT i allmänhet.

Redaktionella frågor:
Mikael Jeppson, 0702218314
jeppson@svampar.se

Tekniska och layoutmässiga frågor:
Jan Nilsson, 0525-20972, 0702733262
janne@bullaren.eu

Välkommen med ditt manus!


Manuskript

Digitala manustexter bör vara skrivna i Word- eller Open Office-format (.doc, .docx, rtf, .odt) med valfritt teckensnitt och teckenstorlek. Manus i pappersformat mottages naturligtvis också från förfat­tare som inte använder dator. Insända manus kommer att fackgranskas och det slutliga innehållet utformas i samarbete mellan författare och redaktion. Manustexter bör vara skrivna på svenska men texter på annat språk kan översättas av redaktionen. Titta på artiklarna i något av de senaste numren SMT för att få en uppfattning om uppsatsernas upplägg och disposition.

Formatering och layout

I samband med att redaktionen gör den slutliga layouten sker alla formateringar (kursivering, fetstil, rubriknivåer etc) i enlighet med SMT:s grafiska profil. Författaren behöver därigenom inte lägga ner tid på formateringar och layout. Den som har speciella önskemål om en viss layout bör kontakta re­daktionen.

Abstract

Alla artiklar skall inledningsvis ha en engelsk version av titeln och en kort sammanfattning på en­gelska. Även figur- och tabelltexter kan enligt författarens önskemål förses med en engelsk version. Redaktionen kan bistå med översättning respektive språkgranskning av engelsk text.

Tabeller

Tabeller skapas i ovanstående textformat (funktionen Tabell i menyraden) eller Excel (.xls), numreras (Tabell 1, Tabell 2 etc) och bifogas texten som separata dokument. Alla tabeller skall ha en förklarande text. Hänvisningar till tabeller skall införas i löpande text.

Illustrationer

Illustrationer kan sändas in som färgdia, pappersbilder, originalteckningar eller i digital form och num­reras Figur 1, Figur 2 etc. Delfigurer benämns A, B, C etc. Hänvisningar till figurer skall göras i löpande text. Varje figur skall ha en förklarande text och i förekommande fall skall fynddata anges (se nedan). Fotografens namn skall framgå. Endast foton med god färgåtergivning, skärpa och tillräcklig kontrast för att ge ett gott resultat i tryck, accepteras.

Digitala illustrationer bifogas som separata bildfiler sparade med maximal upplösning i formaten .jpg eller .tif och skickas lämpligen via e-post, dropbox, sprend eller liknande till redaktionen (jeppson@ svampar.se). Det går också bra att spara stora bildfiler på ett USB-minne som skickas in med vanlig post.

Teckningar bör ha hög kontrast och vara gjorda i ca dubbel storlek mot vad de beräknas ha i tryck. Inscanning görs i 600 dpi men kan ombesörjas av redaktionen om bilderna skickas in med vanlig post.

Redaktionen förbehåller sig rätten att vid behov redigera bildmaterial.

Bildkvalitet och bildbehandling

Observera att digitala bilder skall bifogas som separata filer och ej bakas in i textfilen. Detta är viktigt för att inte försämra bildernas kvalitet.

Digitala fotografier måste ha en upplösning av minst 300 dpi (färgbild) och 200 dpi (gråskalebild) i den storlek de skall publiceras. En fullbreddsbild i SMT måste vara minst 15 cm bred. En enkel regel är dock att författaren undviker att göra justeringar i digitala bilder eftersom alla egna justeringar (färg, skärpa, kontrast, ljushet mm) görs i relation till författarens datorskärm. Överlåt därför bildjusteringar till redaktionen som använder sig av skärmar och scannrar som kalibrerats i förhållande till tryckeriets utrustning. Skicka således bildoriginal utan bearbetning. Författaren kan givetvis utföra eventuella beskärningar men måste då vara uppmärksam på att bibehålla tillräcklig bildupplösning.

Rättigheter

Författaren/fotografen har rättigheterna till sina publicerade bilder men SMF förbehåller sig rätten att återanvända publicerade bilder i föreningssammanhang.

Illustrationerna i SMT måste som regel vara originalbilder som inte publicerats tidigare. I den mån till­stånd krävs för att publicera bilder, till exempel illustrationer lånade från andra tidskrifter (det senare mycket restriktivt), åligger det författaren att inhämta tillstånd att använda bilden. Rättighetsinneha­varen skall i så fall omnämnas i löpande text eller figurtext.

Namnskick

SMT följer namnskicket i Dyntaxa [www.dyntaxa.se]. Om annat verk används för namnskick skall detta anges i text och litteraturlista. Författaren väljer själv om svampar/växter skall skrivas med vetenskap­ligt eller svenskt namn i löpande text. Första gången en art nämns i artikeln skall dock både veten­skapligt och svenskt namn (om det finns) anges. Auktorsnamn anges endast om det är nödvändigt eller om andra verk än ovanstående följs beträffande namnskicket.

Fynduppgifter

Fynduppgifter skall anges enligt nedanstående mönster:

Landskap, församling, lokalnamn, biotopuppgift, datum (enligt svensk standard, se nedan), insamlare (leg.), bestämningsansvarig (det.), och eventuell herbarieuppgift inom parentes.

Exempel:
Uppland, Älvkarleby, Billudden, i rik blandskog med gran, björk och hassel, 2004-09-17, leg. & det. U. Eberhardt (UE 17.9.2004-3).

Litteraturförteckning

En lista med referenser som nämns i texten (endast sådana), i bokstavsordning efter författarens/ författarnas efternamn, infogas sist i artikeln under rubriken Litteratur. Författares förnamn anges med initial (följd av punkt och mellanslag) och placeras alltid efter efternamnet. Publiceringsår följer direkt efter författarnamnet (och följs av punkt och mellanslag). Tidskrifters namn anges om möjligt utan förkortning.

Vid hänvisningar till källor på Internet anges upphovsmannnens/hemsidans namn, publiceringsår (om det framgår) och en Internetadress inom hakparentes.

Exempel:
Bok:
Ryman, S. & Holmåsen, I. 1992. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing. Stockholm.

Del av bok:
Ulvinen, T. 1997. Lycoperdales. I: Hansen, L. & Knudsen, H. (eds.): Nordic Macromycetes Vol. 3.: 332 – 340. Nordsvamp – Copenhagen.

Uppsats i tidskrift:
Bergelin, K. & Gustavsson, G. 2004. Auriculariopsis ampla (Lév.) Maire. Nyfynd för Sverige. Jord­stjärnan 25(3): 4 – 9.

Internet:
Artfakta. Artdatabanken [https://artfakta.se/artbestamning].
Litteraturhänvisningar i löpande text görs enligt följande mönster:
(Eriksson 2009) eller Eriksson (2009) beroende på textsammanhanget. Om hänvisning sker till verk med två författare anges båda sammanfogade med &. Om verket har fler än två författare anges (Pegler m fl 1995) resp. Pegler m fl (2009). Om fler än ett verk av samma författare publicerats un­der samma år kompletteras årtalet med a, b etc både i referenser i löpande text och i litteraturlista. Exempel: Eriksson (2009a, 2009b).

Författarpresentation

I slutet av varje artikel har SMT som standard en kort författarpresentation. Författare anmodas där­för att bifoga en kort presentation av sig själv. Till manuset bifogas även ett författarporträtt i bildfor­mat som ovan. I slutet av artikeln anges författarens/författarnas post- och e-postadresser.

Korrektur

Korrektur skickas ut som en pdf-fil (eller i förekommande fall pappersutskrift) till författaren (”förste­författaren”) innan artikeln går i tryck. Denne bör då snarast höra av sig till Jan Nilsson med eventuella korrigeringar. Smärre justeringar i layouten kan förekomma därefter.


NummerManusstoppUtkommer (ca)
1(svartvitt)1 mars1 april
2(färg)1 maj1 augusti
3(färg)1 oktober15 december
4(svartvitt)15 november15 december