Sveriges Mykologiska Förening kallar medlemmar till årsmöte.

Tid: Lördag 7 mars kl. 17.30

Plats: Västerbacken Hotell & konferens, Kyrkogatan 17, 913 31 Holmsund,
www.vasterbacken.se/sv/hem.htm.

Handlingarna till årsmötet kommer senast en vecka före mötet att finnas tillgängliga på föreningens hemsida eller skickas med e-post till den som begär det från föreningens kassör ihgsvamp@gmail.com.

Ärenden enligt föreningens stadgar:

1. Årsmötet öppnas.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två justerare att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justerarna är också

rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.

6. Revisorernas berättelse.

7. Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9. Behandling av styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner samt eventuellt överklagande

enligt § 4 femte stycket stadgarna.

10. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.

11. Val av styrelsens ordförande för ett år.

12. Val av styrelseledamöter för två eller ett år.

13. Val av suppleanter för ett år.

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år.

15. Val av valberedning med tre personer, varav en är sammankallande, för ett år.

16. Val av redaktion för SMT för ett år.

17. Hedersmedlem utses.

18. Mottagare av Guldkniven utses.

19. Beslut om medlemsavgift för kommande kalenderår.

20. Årsmötet avslutas.

Medlem som vill lämna motion till årsmötet ska göra det skriftligt till styrelsen senast sex*) veckor före årsmötet.

Hedersmedlem är den medlem som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till föreningens utveckling. Den som vill föreslå medlem till hedersmedlem ska göra det skriftligt till styrelsen senast sex*) veckor före årsmötet.

Årsmötet delar ut Guldkniven till den som avsevärt har bidragit till svensk mykologi. Den som vill föreslå mottagare av Guldkniven ska göra det skriftligt till styrelsen senast sex*) veckor före årsmötet.

Förslag till ändring eller komplettering av föreningens stadgar ska lämnas skriftligt till styrelsen senast sex*) veckor före årsmötet. Förslaget ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet dvs senast lördag 8 februari 2020.

Styrelsens förslag till ändring av och tillägg i stadgarna.

I § 10 stycket två punkt 9 och § 10 stycket fyra första meningen står det ”enligt § 4 femte stycket”. Det ska ändras till ”av beslut enligt § 4 fjärde stycket”.

I § 8 första stycket ska läggas till en andra mening ”Valberedningen väljs för ett år”.

Stadgarna finns på föreningens hemsida, Om SMF, Dokument.

*) Lördag 25 januari 2020 är sex veckor före årsmötet. Motioner och förslag till hedersmedlem resp. mottagare av Guldkniven kan skickas med e-post till smf@svampar.se

Årsmöteshandlingar


2020


2019