SMF:s yttrande över Artskyddsutredningens betänkande

Sveriges Mykologiska Förening (SMF) ställer sig positiva till en översyn av artskyddet och välkomnar den förbättring som förslaget innebär för att arbeta med ett hållbart arbete skydd av arter och biologisk mångfald. SMF är också positiva till den förbättring som utredningen föreslår för möjligheterna att upptäcka och lagföra artskyddsrelaterad brottslighet. (mer …)