SMF:s yttrande över Artskyddsutredningens betänkande

Sveriges Mykologiska Förening (SMF) ställer sig positiva till en översyn av artskyddet och välkomnar den förbättring som förslaget innebär för att arbeta med ett hållbart arbete skydd av arter och biologisk mångfald. SMF är också positiva till den förbättring som utredningen föreslår för möjligheterna att upptäcka och lagföra artskyddsrelaterad brottslighet. (mer …)

SMF:s yttrande

SMF har skickat ett yttrande gällande Skogsutredningens slutbetänkande- Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.

Skogsutredningen 2019 skulle undersöka  ”möjligheterna och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi.” (mer …)