Sveriges Mykologiska förening har kallat alla medlemmar till årsmöte. Kom ihåg att anmäla dig.

Föreningens ordförandeklubba.

Tid: lördag den 11 mars 2022 kl. 15.15

Plats: via videolänk

Anmälan om deltagande till: https://www.svamphttps://slu-se.zoom.us/meeting/register/u5wtcOqppjojH9BzjrGrz9Z2I2kdy75s6CBk

I samband med anmälan erhålls en direktlänk till årsmötet och en kod som du kommer behöva fylla i för att komma in. Detta skickas som ett mail. Endast medlemmar kan deltaga.

Vill du ha årsmöteshandlingarna?
Vid begäran kan handlingarna skickas ut via e-post efter hänvändelse till styrelsen: smf@svampar.se

Ärenden enligt föreningens stadgar:

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justerare att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justerarna är också rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner samt överklagande enligt § 4 femte stycket i stadgarna.
 10. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 11. Val av styrelsens ordförande för ett år.
 12. Val av styrelseledamöter för två eller ett år.
 13. Val av suppleanter för ett år.
 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år.
 15. Val av valberedning med tre personer, varav en är sammankallande, för ett år.
 16. Val av redaktion för SMT för ett år.
 17. Hedersmedlem utses.
 18. Mottagare av ”Guldkniven” utses.
 19. Beslut om medlemsavgift för kommande kalenderår.
 20. Årsmötet avslutas.

Välkommen!