Mångfald och restaurering av ett uråldrigt samspel 4-6 oktober 2019 på Öland.

Ekmiljöer utgör några av de artrikaste  naturtyperna i Europa. Sverige är, tillsammans med Storbritannien och Baltikum de länder i Europa som hyser flest stora ekar. I Centraleuropas slättområden finns i stort sett inga jätteträd kvar. Ekens svampflora är enormt rik och i vissa fall unik. Många av våra sällsyntaste svampar är knutna till gamla ekar. Svamparnas och deras rötning av veden har stor betydelse för andra arter. Dessutom bildar eken mykorrhiza med svampar ur flera olika släkten.

I höst arrangerar Sveriges Mykologiska Förening en ny omgång av en kursserie som fokuserar på svampar i naturvården. I år koncentrerar vi oss på ekmiljöer, ekens ekologi och dess unika svampmångfald. Tillsammans med forskare och ekologer kommer vi att besöka några av de finaste ekmiljöerna som finns i Sverige och lära känna svamparna knutna till träden. Vi kommer även att titta på karaktärsarter och naturvårdsintressanta arter samt diskutera hur och om dessas livsmiljöer kan bibehållas eller restaureras utifrån de konkreta exemplen i fält.

Svampar är en artgrupp som har fått för lite utrymme i det nationella naturvårdsarbetet. En anledning till detta är att det funnits kunskapsluckor om svampars biologi och ekologi vilket försvårat arbetet med effektiva naturvårdsinsatser. Därför anordnar SMF kurser med fokus på naturvård och svampar där vi vill sammanföra forskare, naturvårdsbiologer, mykologer och andra intresserade för att diskutera den nuvarande statusen för olika arter samt resonera kring olika idéer och konkreta exempel för hur hotade svampars levnadsbetingelser kan förbättras.

Helgen kommer att inledas med presentationer på fredag kväll. Den största delen av kursen kommer dock vara i fält lördag och söndag fram till lunch. Även lördag kväll har vi ett föredrag. Kursen kräver att du har god fysik eftersom vi kommer att röra oss i delvis krävande terräng.

På fredagskvällen presenterar Stellan Sunhede ett projekt där han undersökt vedsvampar i ekar i Nordeuropa. Stellan har studerat eklevande svampar sedan mitten av 70-talet, vissa ekar har han följt i över 40 år! Han disputerade på jordstjärnor vid Göteborgs universitet och har sedan arbetat som lektor och lärare på Skövde Högskola och Göteborgs universitet och varit flerårig ledamot i ArtDatabankens expertkommitté för svampar. Flera av arterna som växer på ek har han samlat information om på Ekfrämjandets hemsida. Vill du förbereda dig inför kursen så undersök gärna artfaktan han har ställt samman här:

http://www.ekframjandet.se/lankar-och-tips/vedsvampar-pa-ek/

Lördagen den 5 oktober spenderar vi i fält. Som ciceroner har vi, förutom Stellan, även Tommy Knutsson som visar på marklevande svampar. Tommy har under flera års tid inventerat fungan i Mittlandsskogen och där  hittat många sällsyntheter men också upptäckt nya arter för vetenskapen! Till vardags arbetar Tommy som organismgruppsansvarig för svampar på Artdatabanken och som naturvårdsbiolog på Naturcentrum AB.

Efter lördagskvällens middag håller Deanne Redr, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, en presentation om biologin och ekologin hos ekar samt det intressanta naturvårdsprojektet där man restaurerar ekmiljöer med hjälp av veteranisering av träd. Deanne arbetar på en avhandling om detta och har tidigare genomfört ett masterarbete där hon tittat närmre på saffranstickans populationsbiologi.

Söndagen den 6 oktober packar vi och städar våra rum efter frukosten. Därefter åker vi ut och träffar Jonas Hedin från Länsstyrelsen i Kalmar län. Jonas är disputerad zooekolog och arbetar sedan 15 år tillbaka med åtgärdsprogram för hotade arter och då främst arter knutna till skog och gamla träd. Tillsammans med Deanne och Jonas spinner vi vidare på restaurerings- och veteraniseringstemat med demonstrationer och  diskussioner. Vi avslutar kursen med lunch och avslutande diskussioner i fält.

Välkomna!

Klicka här för att se kursens program.

Kursavgift:

1000:- (medlemmar i SMF), 1500:- (ej medlemmar).

Anmälan:

Du anmäler dig så snart som möjligt, dock senast den 1 september 2019 genom att skicka ett mail till Elisabet Ottosson (e.ottosson.work@gmail.com) med kontaktuppgifter. Samtidigt skickar du din deltagaravgift till SMF:s bankgiro 5388-7733.

Glöm inte att skriva ”Naturvårdskurs 2019” och ditt namn i meddelandefältet när du betalar. Du erhåller din turordningsplats när inbetalningen registrerats på kontot. En bekräftelse på deltagande liksom mer detaljer kring organisation och utrustning kommer att skickas ut i god tid före kursen. Deltagarantalet är begränsat och anmälan är bindande.

Boende:

Vi kommer att bo, äta, ha föredrag och svamputställning på Station Linné, www.stationlinne.se.

Kostnader för boende är följande:

Enkelrum: 445:-/natt
Del i 2-bäddsrum: 223:-/natt
Del i 4-bäddsrum: 207 :-/natt

Du bokar själv på webformuläret www.stationlinne.se/sv/kontakt/ eller ringer på 0485 – 385 84. Ange att du ska delta i SMF:s arrangemang när du bokar. Antalet deltagare är begränsat till 15 personer.

Måltider:

Kasia Lindahl erbjuder ett paketpris med vegetarisk frukost, lunchpaket och middag för alla dagarna. Kostnader för detta är ca 1300:- och paketet kan bokas genom att skicka ett mail till [kasia@zebrazone.se]. Glöm inte att uppge eventuella allergier. Det kommer inte att finnas möjlighet att laga egen mat på boendet. Om man inte vill boka matpaketet kan man naturligtvis äta någon annanstans. Restauranger finns närmast i Färjestaden.