Läs här den uppdaterade versionen av kallelsen till SMF årsmöte 6 mars 2021. Denna gäller, istället för kallelsen som trycktes i SMT nr. 4 2020. I den hade två fel smugit sig in.

Kallelse till SMF:s årsmöte 2021

Sveriges Mykologiska Förenings medlemmar kallas till årsmöte.

Tid: lördag den 6 mars 2021 kl. 16.30

Plats: via videolänk

Anmälan om deltagande till: https://www.svampar.se/mykologihelg/

I samband med anmälan erhålls en direktlänk till årsmötet. Endast medlemmar kan deltaga.

Årsmöteshandlingar är nu tillgängliga, via: https://www.svampar.se/arsmote-m-m/

Ärenden enligt föreningens stadgar:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justerare att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justerarna är också rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner och ev. överklaganden.
 10. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 11. Val av styrelsens ordförande.
 12. Val av styrelseledamöter.
 13. Val av suppleanter.
 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 15. Val av valberedning med tre personer, varav en är sammankallande.
 16. Val av redaktion för SMT.
 17. Hedersmedlem utses.
 18. Mottagare av ”Guldkniven” utses.
 19. Beslut om medlemsavgift för kommande kalenderår.
 20. Årsmötet avslutas.
Kategorier: MedlemskapSMF