Sveriges Mykologiska Förening kallar medlemmar till årsmöte.

Tid: lördag 9 mars kl 15.15
Plats: via videolänk
Anmälan om deltagande från och med 1 februari 2024 på www.svampar.se/mykologihelg/
Endast medlemmar som betalat sin medlemsavgift för 2024 kan delta.
Handlingarna till årsmötet kommer senast en vecka före mötet att finnas tillgängliga och skickas med e-post till den som begär det efter hänvändelse till styrelsen  smf@svampar.se

Kallelse(pdf)

Ärenden enligt föreningens stadgar:

1. Årsmötet öppnas. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av två justerare att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justerarna är också 

rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. 

6. Revisorernas berättelse. 

7. Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner samt eventuellt överklagande enligt § 4 femte stycket i stadgarna

10. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. 

11. Val av styrelsens ordförande för ett år. 

12. Val av styrelseledamöter för två eller ett år. 

13. Val av suppleanter för ett år. 

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år. 

15. Val av valberedning med tre personer, varav en är sammankallande, för ett år. 

16. Val av redaktion för SMT för ett år. 

17. Hedersmedlem utses. 

18. Mottagare av Guldkniven utses. 

19. Beslut om medlemsavgift för kommande kalenderår. 

20. Årsmötet avslutas. 

Medlem som vill lämna motion till årsmötet ska göra det skriftligt till styrelsen senast sex*) veckor före årsmötet. 

Hedersmedlem är den medlem som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till föreningens utveckling. Den som vill föreslå medlem till hedersmedlem ska göra det skriftligt till styrelsen senast sex*) veckor före årsmötet. 

Årsmötet delar ut Guldkniven till den som avsevärt har bidragit till svensk mykologi. Den som vill föreslå mottagare av Guldkniven ska göra det skriftligt till styrelsen senast sex*) veckor före årsmötet. 

Förslag till ändring eller komplettering av föreningens stadgar ska lämnas skriftligt till styrelsen senast sex*) veckor före årsmötet. Förslaget ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet dvs senast lördag 10 februari 2024. 

*) Lördag 27 januari 2024 är sex veckor före årsmötet. Motioner och förslag till hedersmedlem resp. mottagare av Guldkniven kan skickas med e-post till smf@svampar.se.